TUGIISIKUD MTÜ-s RuaCrew

RuaCrew on pakkunud alates 2010. aastast riskikäitumisega noortele tuge positiivse eeskuju näol. Käesoleval hetkel RuaCrew teenust aktiivselt pakkumas ei ole. 

Laste ja perede arengukavas 2012-2020 on välja toodud vajadus, et valdkonna spetsialistid peavad tundma lapse erinevaid vajadusi ning selleks on tarvis tõsta lastega tegelevate spetsialistide teadlikkust ja pädevust. Välja on toodud tegevussuundadena nii koolitused kui ka supervisioon, millest viimane tagab selle, et spetsialistid ei põleks keerulise sihtgrupiga tööd tehes läbi ning saaksid tagasisidet oma tehtud tööle.

Oluliseks on peetud vältida laste ja noorte edasiste probleemide tekkimist ja institutsioonidesse paigutamist ning selleks on vaja leida lisajõudu, kes saaksid lapsele ja perele tuge pakkuda järjepidevalt. Individuaalse toe pakkuja teenuse järgi on aina suurem nõudlus, sest aastaaastalt on käitumisraskustega laste arv aina suurenenud. (Laste ja perede arengukava 2012- 2020, 2011).

Lahendamist vajavaks probleemiks on kriminaalse ning ennasthävitava käitumisega noorte liiga hiline märkamine, sobiliku abistamise võimaluse puudumine ning puudulik koostöö noore mõjutamisel. Justiitsministeeriumi arengukava kohaselt on kriminaalpoliitika üheks peamiseks probleemiks alaealiste kuritegevuse vastane võitlus. Noorte kriminaalne aktiivsus on kõige kõrgem ning kui selle vähenemine suudetakse saavutada noorte käitumist mõjutades, on maksimaalne ka mõju kuritegevusega seotud kahjude vähendamisele ja turvatunde suurendamisele. Eesti eesmärk on tagada, et noortel oleks kriminaaljustiitssüsteemiga võimalikult vähe kokkupuuteid ning võimalikult palju kasutataks sotsiaalseid ennetus- ja mõjutusmeetmeid.

Ka MTÜ RuaCrew kogemus on näidanud, et vajadus tugiisiku järele võib olla väga paljudel lastel ja noortel. Tugiisiku vajaduse loovad erinevad probleemid - koolikohustuse mittetäitmine, mõnuainete tarvitamine, probleemid erinevate suhetega (perekonnas, koolis). Riskikäitumisega lapse pere vajab tuge, nõustamist ja konkreetseid suunamisi. Tihti on puudus ühest kindlast inimesest, kes on pädev ja kellel on lapsega hea kontakt ning kes suudab ka last ümbritsevaid inimesi toetada ja suunata.„TUGIISIKUKS OLEMINE ON VÕIMALUS TEHA IGA PÄEV MIDAGI HEAD“

 

MTÜ RuaCrew

pakub huvilistele võimalust anda oma panus noorte tuleviku parandamiseks läbi tugiisikuks olemise. Tegemist on vabatahtliku tegevusega ning seeläbi on igaühel võimalus panustada heategevusse.

Tugiisikuteenus on mõeldud nendele lastele ning noortele, kes on sattunud erinevate probleemide keerisesse ja kellel esineb käitumisraskusi. Tugiisik on laste tuleviku seisukohalt väga oluline, et toimuks varane märkamine ja sekkumine ning nende laste igakülgne toetamine. Sotsiaalsesse riskirühma kuuluvate laste jaoks on vajalik, et nende elus oleks üks aktiivne, hooliv ja sõbralik täiskasvanu, kellele nad saaksid loota ning toetuda ja kellega saaks ette võtta erinevaid põnevaid tegemisi ning seeläbi arendada oma sotsiaalset võimekust.

Tugiisik Helis: „Väga oluline on märgata abivajajat ja siiras rõõm on pakkuda tuge kellelegi, kes seda vajab“.

Tugiisik Anna ütleb, et tugiisikuks saades saab hoopis enda kohta rohkem teada – saad teadlikuks oma potentsiaalist, kui palju head ja väärtuslikku saad luua ning aidates teist enda kõrval, saad ka ise paremaks inimeseks.

Tugiisikuks saada on väga lihtne, kuid koostöö noorega nõuab pühendumist! Selleks, et arendada endas vajalike oskusi ning õppida juurde olulisi teadmisi, tuleb Sul ennast registreerida sügisel algavale koolitusele, mis toimuvad Tallinnas.

Kui sa tunned, et just Sina soovid anda oma panuse noorte inimeste toetamiseks, siis tule koolitusele ja hakka tugiisikuks! Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri, miks Sa soovid saada tugiisikuks  e-mailile: info@ruacrew.ee

Lisainfo:

info@ruacrew.ee