Strateegilise koostöö projekt "NowWeMeet" on rahastatud Erasmus+ Euroopa Noored programmist.

Projekti kestus ja toimumise aeg: 18 kuud, 02.02.2015-31.07.2016

Toetussumma: 44 290 EUR

Projekti koordinaator: MTÜ Tähe noorteklubi

Projekti peamine eesmärk on NEET-noorte sotsiaalse tõrjutuse vähendamine Eestis, Rootsis ja Saksamaal. Selle saavutamiseks jagavad partnerriikide noortega tegelevad asutused omavahel uuenduslikke noorsootöömeetodeid ning rakendavad neid igapäevases töös noortega.

Noorte eludesse positiivseid muudatusi toonud noorsootöömeetoditest koostatakse kolmes keeles (eesti, saksa, rootsi) vabalt kättesaadavad kirjeldused ja juhendid, mis on kohandatavad ja rakendatavad projekti kolmes partnerriigis. Uuenduslike meetodite kasutusele võtmise protsessi kaasatakse kolmes riigis kokku 300 noort . Noorte ja nendega tegelevate spetsialistide toetamiseks luuakse kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil koostöövõrgustikud.


Projekti partnerid:

Projekti välispartneriteks on Saksamaalt Diakonisches Werk Würtzburg e.V. ning Rootsi organisatsioon FRYSHUSET. Mõlemad partnerid omavad noorsootöövaldkonnas laialdasi metoodilisi kogemusi. Kohalikul tasandil jagavad metoodilisi teadmisi ja kogemusi MTÜ RuaCrew, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Tartu ja Tartumaa noortekeskused, nõustamiskeskused ning teised noortega tegelevad spetsialistid.Projekti raames valminud Voldik

Projekti tegevused 2015-2016
- Mai 2015
Rahvusvaheline projektipartnerite kohtumine Rootsis. Kohtumise eesmärgiks oli heade näidete ja metoodikate jagamine, kogemuste vahetamine, üksteisega tutvumine, projekti eesmärkide tutvustamine ja levitamine Rootsi, Saksa ja Eesti noorsootöötajate seas. Kokku osales üritusel 19 noorsootöö spetsialisti.
- Juuli 2015
Valmis voldik (eesti, inglise, saksa keeles) rahvusvahelise kohtumise raames väljavalitud metoodikate tutvustamiseks ja levitamiseks.
- Oktoober 2015- Juuni 2016
Kolme riigi projektipartnerid alustasid uute metoodikate praktiseerimist ja projekti lõpuks planeeritud kollaažide näituse tarbeks näitusetööde kogumist. Eesmärgiks on koguda kollaaže, teostatuna Rootsi, Saksa ja Eesti noorte poolt, et läbi nende tööde peegeldada ühiskonnale noorte potentsiaali, tarkust, kogemusi jt omadusi ja kogemusi, mis teevad neist hinnatud ühiskonnaliikmed.  
- November 2015
Projekti üleriigiline teavitusüritus Tartus.
- Kogu projekti vältel toimuvad ka motivatsiooni- ja inspiratsiooniüritused projektis osalevatele partneritele ja noorsootöötajatele.
- Aprill 2016
Toimus teine rahvusvaheline kohtumine Eestis. Kohtumise käigus anti tagasisidet metoodikate kasutamise kohta partnerriikides/-organisatsioonides, tehti edasisi koostööplaane ja toimus ajurünnak jätkuprojektide kohta, külastati Viljandi linna noortekeskust, sõlmiti uusi kontakte ning toimusid ka tegevused meeskonnatöö arendamise eesmärgil.
- Juuni 2016
Kollaažide näitus kaubanduskeskuses.
Kollaažid olid meisterdatud noorte poolt ning sisaldasid erinevaid nägemusi teemal "Minu elu".


Tulemused
* Projekti käigus loodi võrgustikud (kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil), kuhu kuulusid spetsialistid erinevatest noortega tegelevatest valdkondadest (noorsootöötajad, õpetajad, sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, kohaliku omavalitsuse noortevaldkonna esindajad jt).
Võrgustike loomisele aitasid kaasa motivatsiooni-inspiratsiooniüritused, leviüritus, koolitustel/seminaridel projekti (-tegevuste) tutvustamine ning kollaažide näituse planeerimine ja organiseerimine.


* Esmane uudsete metoodikate tutvustamine partnerriikide vahel toimus rahvusvahelise kohtumise raames Rootsis (Mai, 2015.a.). Uudseid lähenemisi oli kolme riigi peale kokku väga palju, mistõttu osutus valituks mitte ainult 1 meetod, vaid lausa mitu.
Mitmed adapteerimiseks valitud metoodikatest olid väga suuremahulised, mistõttu õnnestus neid praktiseerida vaid teatud mahus, kuid selle tulemusena on projekti osalejatel tekkinud 2-3 rahvusvahelise (jätku)projekti ideed.


* Tegevused, mis tõstsid noorsootöötajate pädevusi.
Motivatsiooni-inspiratsiooniürituse ning koolituste/seminaride läbi said noorsootöötajad avaldada arvamust, milliste teemade puhul nad tuge ja uusi teadmisi vajaksid.
Eelkõige keskenduti:
* pädevusele märgata abistaja rollis oleva spetsialisti vajadusi vältimaks läbipõlemist
* erinevad meeskonnatöövõimalused võrgustikusiseselt
* nõustamismetoodikad


* Korraldati kollaažide näitus avalikus ruumis, et tõsta ühiskonna teadvust noorte-temaatikast.
Eestis toimus kollaažide näitus suures kaubanduskeskuses (Tartu Annelinna Prisma), mida külastavad päeva jooksul mitmed sajad inimesed. Näitus oli vaatamiseks üleval 22.06.-15.09.2016. Näituse kohta levis ka pressiteade nii Tartu linna, noorsootööasutuste kodulehel, kui ka erinevatel lehtedel ja gruppides Facebooki portaalis.