Projekti rahastab Eesti-Šveitsi
koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Nõmme
Linnaosa Valitsus, Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus, Tallinna Spordi- ja
Noorsooamet, Viimsi Vallavalitsus ja Harku Vallavalitsus.

 

KÜSK toetab projekti 36 314,88 euroga. 

 

 

Pilootprojekti „MNT kui kompleksne lähenemine: Märkame noori – tänaval, kodus, koolis!” eesmärgiks on mobiilse noorsootöö kui sotsiaalpedagoogilise ennetustöö mudeli teenuse käivitamine Põhja-Tallinna ja Nõmme linnaosades ning Viimsi ja Harku vallas ja ühtlasi mobiilse noorsootöö kui (ennetustöö) meetodi laiem propageerimine, et toetada selle teadlikku ning sihikindlat kasutamist noortega tegelevate spetsialistide seas.


Teenus hõlmab endas ühtse baasõppe (mobiilne noorsootöö täiendkoolitus) saanud spetsialistide poolt peamiselt kolme meetodi rakendamist – tänavatöö, töö gruppidega ning individuaalne töö.

Antud pilootprojekt on teiseks sammuks, esimese sammuna koostati teenusele äriplaan.

Teenuse peamiseks sihtgrupiks on (riski)noored vanuses 7 – 18.

 

Projekti rakendamisel paraneb teenuse kättesaadavus ning kaasatud saavad nii avaliku võimu partnerid kui koolid, MTÜ-d ning tugiteenuste pakkujad;  koolitatud on spetsialistid, kes teenust edaspidi laiendavad ka väljapoole hetkel projekti kaasatud omavalitsusi ning linnaosasid; välja on töötatud ühtsed teenuse kvaliteedistandardid; tõusnud on kogukonna teadlikkust riskinoortega töö olulisuse kohta ning erinevatest võimalustest töös riskinoortega.


 Eesmärkide saavutamiseks on seatud ülesandeks:

  • mobiilse noorsootöö teenuse rakendajate leidmine ja  koolitamine;
  • mobiilse noorsootöö erinevate meetodite (tänavatöö, töö gruppidega, individuaalne töö, töö kogukonnaga) järjepidev rakendamine ja arendamine;
  • noorte vajaduste monitoorimine;
  • võrgustikutöö toetamine erinevate noort ümbritsevate osapoolte vahel;
  • töö kogukonnas, teavitamaks elanikke ning nende kaasamiseks (nt vabatahtlik töö).

Projekti raames piloteeritakse järgmisi teenuseid:

 1. Tänavatöö tänaval/kaubanduskeskustes hängivatele noortele.

 2. Tugiisiku teenus noortele.

 3. Rühmatööd noortele sotsiaalsete oskuste arendamiseks.

 

TEENUSED 2013. aasta II poolaastal:

Teenused Viimsis 2013 aasta II poolaastal:

 Voldik Viimsi poisid 2013 sügis I pool.pdf

Voldik Viimsi poisid 2013 sügis II pool.pdf

 

Teenused Harkus 2013 aasta II poolaastal:

 Harku poisid 2013 sügis.pdf

Harku poisid 2013 sügis II pool.pdf

 

Teenused Tallinnas 2013 aasta II poolaastal:

 Tallinn 2013 sügis.pdf

Tallinn 2013 sügis II pool.pdf

 

Teenused 2014. aasta I poolel jätkuvad

Mobiilse noorsootöö (MNT) manuaal:

MNTManuaal.pdf

 

Sotsiaalne aktsioon "Kas Hernehirmutisel on tulevikku"

 

Kutse aktsiooniks.pdf

Hernehirmutise ABC.pdf

 

 

3.aprillil 2014 leiab aset Mobiilse noorsootöö seminar Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris

Kutse:

Mobiilse noorsootöö seminar.pdf

Ettekandega astub üles prof. Walther Specht, kes on mudeli looja.

 

Päeva modereerib Urmas Vaino.

 

Seminar toimub MTÜ RuaCrew juhitud pilootprojekti „MNT kui kompleksne lähenemine: Märkame noori – tänaval, kodus, koolis!”raames, mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fond.

Ettekanded seminaril:

 

Mobiilne noorsootöö Euroopas

Kogukondlik kuriteoennetus 

Spin programmi tutvustus

 

Meediakajastused:

MNT artikkel, lk 5
http://issuu.com/noortegija/docs/noor_tegija_m__rts_14

 

http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/noorsootootaja-pelgalt-trahvide-ja-peapesuga-noori-alkoholist-ja-kuritegevusest-eemal-ei-hoia.d?id=68303619

 

 Koond projektist

 

Projekt lõppes 30.04.2014

Täiendav info: annegrete@ruacrew.ee