Uus koolitusprogramm algab 2017. aasta sügisel. 

Koolitusprogrammi kestvuseks on neli kuud, sisaldades endas üle 30 tunni iseseisvat tööd ning ligi 80 tundi auditoorset tööd, mis toimuvad tööpäeva õhtuti ja nädalavahetustel.
Koolitusi viivad läbi oma ala spetsialistid/praktikud.

Kandideerimiseks palun saada oma CV ja motivatsioonikiri e-mailile: info@ruacrew.ee


KOOLITUSPROGRAMMIST

MTÜ RuaCrew poolt tugiisikutele loodud koolituse tulemusena tõuseb tugiisikute teadlikkus sellest, kuidas toetada riskikäitumisega last ja tema lähivõrgustikku, millised on erinevad lähenemised eelkooliealiste, kooliealiste, teismeliste probleemidele; on arenenud oskused hoidmaks laste vaimset tervist ja toetamaks laste ja noorte sotsiaalsete oskuste parandamist, et noor saaks oma igapäevaeluga iseseisvalt hakkama. Samuti on teada info, kuidas toetada ja kuhu suunata abi saamiseks lapsevanem ja teised lapsega seotud lähedased.

Vabatahtliku tugiisiku roll on olla positiivseks eeskujuks ja toeks, andmata hinnangut noorele, vaid tema käitumisele. Tugiisik abistab noorel seada eesmärke, toetab nendeni jõudmisel ning vajadusel aitab püstitada uued eesmärgid. Selle juures tutvustab tugiisik noorele erinevaid alternatiivseid vaba aja tegevusi vastukaaluks tänaval/arvutis olemisele, et noor leiaks enda jaoks meelepärase tegevuse. Samuti viiakse teiste tugiisikute ja noortega läbi erinevaid ühistegevusi arendades noorte sotsiaalseid ja meeskonnatöö oskusi. Igapäevast tööd saadab pidev noore motiveerimine, nõustamine ja jõustamine.

Tugiisikutele mõeldud koolituse järel saab iga kursuse lõpetanud tugiisik endale vähemalt ühe tugilapse, kelle vahel sõlmitakse kokkulepe vähemalt üheks aastaks. Tugilastel/noortel on võimalus oma muredele ja probleemidele leida lahendus pädeva tugiisiku toe ja nõuga. Tugiisikut vajavad noored on tihti pahuksis erinevate ametkondadega, siis on tugiisik justkui neutraalne täiskasvanud inimene, kelle üks tööülesanne on ka võrgustikuga koostöö, mis parandab lapse/noore suhteid erinevate isikute ja ametkondadega. Tugiisik saab noort vajadusel ka koolikohustuse täitmisel suunata ning abistada.

2017. aasta sügisel alustab koolituse saamist uus grupp tulevasi vabatahtlikuid tugiisikuid, et juba 2018. aasta jaanuaris olla valmis selle vastutusrikka rolli võtmiseks. Selleks läbitakse koolitusel erinevaid teemasid, näiteks: rollid ja piirid töös tugiisikuna, vajaminevad isiksuseomadused ja kompetentsid; tugiisiku õigused ja kohustused; arengupsühholoogia arvestamine teenuse osutamisel ja suhtlemisel; väärtushinnangud, hoiakud, uskumused, isikutaju; probleemsed käitumised lapsel; motivatsioon; suhtlemiskompetentsid tugiisiku töös; enesekehtestamise ja eneseväljendamise oskused, käitumine eriolukordades; autistliku lapse mõistmine ja toetamine; kiindumusteooria, kiindumushäire; erioskused ja -teadmised. Sõltuvused, sõltuvusained; perevägivalla ja väärkohtlemiste juhtumitega toimetulek jne